Wednesday, January 30, 2013

ŽILNIKOVA ROVOVSKA BORBA ZA TERRA FILM

Želimir Žinik za vreme snimanja filma Poslednji Žilnik, 2006,  foto Jovica Krstić
Objavljujem Žilnikovo pismo političkim organima Vojvodine, jer je vrlo ilustrativno za trenutak a i mesto u kome živimo. Podseća me pomalo i na moje uzaludne apele slovenačkoj političkoj strukturi. Dobronameran čovek stvarno može videti ušta smo potopljeni i kako izgleda život na ovim prostorima u batrganjima sa nesposobnom a pohlepnom nomenklaturom. Eve Želimirovog pisma u celini:Terra film,A.d.za kinematografiju
21000 Novi Sad
Futoška 66
Telefon:021 548633
Matični broj:18169055

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ODBOR ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU,OMLADINU I  SPORT

NEZAKONITIM  POSTUPCIMA NEKIH ORGANA  POKRAJINE  I  REPUBLIKE SRBIJE  NANOSI  SE  OZBILJNA ŠTETA  KULTURI VOJVODINE

Poštovani!
Pre godinu dana,24.januara 2012,poslali smo vam Predlog da  se održi   sednica Odbora na kojoj bi se razmotrili problemi nastali administrativnim propustima službi i izvršnih organa.Nikakav odgovor na naše pismo nismo dobili.

U Predlogu smo napisali:

Predlažemo  da zakažete  sastanak    Odbora, na kojem će biti pozvan    Sekretatrijat za kulturu i javno informisanje Vlade Vojvodine,Pokrajinski javni pravobranilac,Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu I nacionalne manjine. Na više sastanaka u Izvršnom veću (danas Vlada) su raspravljani predlozi pomenutih organa, da se  obustavi zakonski tok privatizacije, a da se pronadje modus  "transformacije Terra filma.A.d.", te pretvaranja   akcionarskog društva -  preduzeća, u ustanovu Pokrajine.Kako za te predloge nije,ni posle više godina natezanja, nadjena  zakonska i finansijska osnova ,došlo se do inicijativa da se angažuje Republička direkcija za imovinu Republike  Srbije. Da Direkcija  "utvrdi udeo državne svojine u imovini Terra Ad", da bi se po tom osnovu akcionarsko drustvo "podržavilo".Republička direkcija za imovinu  , protivno zakonskom roku od 180 dana, više od 1000 dana "traga za udelom državne svojine". Ne mogavši da ga nadje , niti da nadje zakonski osnov,(jer je Terra film izvršila svojinsku transformaciju na osnovu Zakona,još 1993 godine, kada su deoničari otkupili i platili 100 % vrednosti firme, procenjene od strane državnih organa),Direkcija je pribegla falsifikovanju  isprava ,o čemu smo   obavestili  pokrajinske i republičke organe.Direkcija je ,takodje,  odlučila  da  pokrene   sudski postupak,pošto je Terra odbila da potpiše sporazum sa Direkcijom,koji je ona sačinila, sa   falsifikovano navedenim  izvodima  iz zemljišnih knjiga, i ulozima akcionara. Direkcija, preko Suda, traži  da  Terra plati kaznu od 50.000 evra jer je u filmskoj proizvodnji koristila državna sredstva.Sudski postupak, pokrenut ovako apsurdnom logikom, traje skoro dve godine, kod Privrednog suda u Novom Sadu.(P 1547/2011).Direkcija i dalje, preko Javnog pravobranioca,  podmeće falsifikovana dokumenta kao dokaze,te proces nije mogla da dobije. O svemu rečenom,upoznajte se kroz priloge,uz ovaj dopis.(Petnaest segmenata.)
Mi ponavljamo  predlog,od prošle godine:zakažite sastanak Odbora,sa temom Terra filma A.d.,što je moguće hitnije.
                                                    ........
Vakuum u koji su propusti I nekompetetni postupci nekih administrativnih organa Pokrajine I Republike ubacili Terra film AD, TRAJE VEĆ SEDAM GODINA.
Ovde  iznosimo genezu celog slučaja i prilažemo  dokumene.Komplertna dokumentacija se nalazi i u Vladi ( Izvrsnom veću) Vojvodine,u Agenciji za privatizaciju, u Republičkoj direkciji za imovinu i Privrednom sudu.Skrećemo pažnju Odboru za kulturu da sada  izlazi na videlo,kako se nezakonite radnje preduzimaju u cilju devastacije Terra filma, sa namerom da se  generiše stečaj i da se  uvede prinudna uprava.Da li se to radi za dobrobit kulture u Vojvodini?Da li je Terra film,ijednim svojim poslovnim,repertuarskim, koprodukcionim potezom,načinila štete vojvodjanskoj kulturi?
Ne vidi se drugi cilj opstrukcija ,nezakonitih postupaka I sedmogodišnjg administrativnog mrcvarenja,sem da se  ekonomski uništi firma, da joj se smanji trzišna vrednost,da se,ujedno, moralno devalvira . Da bi se mogla , špekulantskim preuzimanjem,"burazerskom privatizacijom",pribaviti  korist  subjektima povezanim sa kreatorima nezakonitih postupaka.Ta planirana  dobit, ma kakva da je, daleko će biti manja,od načinjene štete.
Poražavajući rezultati "administrativne obrade" Terra film A.d., će se narednih nedelja i meseci materijalizovati:doći će do popisa i otudjivanja pokretne imovine,na ime naplate troškova koji nisu ni načinjeni.
Dakle,neposredno smo pred popisom, prodajom (i  verovatnim uništenjem ili gubljenjem) pokretne imovine, koja obuhvata staru filmsku tehniku, muzejske vrednosti ,filmsku arhivu i dokumentaciju.
Veći deo novije tehnike - kompjuteri,elektronska tehnika i rekorderi, već su ukradeni  u dve provalne kradje,poslednjih godina. Policija nikada nije pronašla počinioce.I o tome dostavljamo dokumentaciju u prilogu.
Izlažemo  hroniku devastacije  značajne adrese kulturnog I umetničkog stvaralaštva APV.
U prilogu 1.  Zaključci Izvršnog veća Vojvodine br.3-00024/2006 i broj 3-0064/2007 godine ,kojima se predlaže Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju da se A.d.Terra film izuzme iz postupka privatizacije.Razmotrite tekst i argumentaciju ovih Zaključaka. Oni sadrže: netačnu  tvrdnji da je Terra film jedini filmski proizvodjač sa sedištem u Vojvodini.Zadužuju organ koji nema zakonske ingerencije  da u roku od 60 dana  preduzme  organizacionu i statusnu transformaciju preduzeća i formira Filmski muzej Vojvodine.
 Zaključci nikada nisu realizovani niti  potkrepljeni skupštinskom odlukom (Pokrajine ili Republike) i  stavkom u budžetu.
 Prilog 2.Skupština akcionara Terra film A.d.,  Zaključke I.V. prihvata , nemajući saznanja da za njih nije obezbedjena zakonska osnova.
Donosimo  odluku da se dalja filmska snimanja i ekipe ne planiraju, jer predstavnici Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, na inicijativu Sekretarijata za kulturu, obilaze Terra film, premeravaju, planiraju gradjevinske adaptacije, izložbene prostore,itd.Dok Sekretarijat ,navodno, "radi na statusnoj transformaciji".Pišemo Izvršnom veću da konzekvence Zaključaka znače da će poslovanje,sa tržisnih uslova, biti prebačeno na budzet.Da je na Izvršnom veću,da to,u skladu sa   propisima i učini.
Razmotrite ,u prilogu, naše dopise  broj 17-2/06-07 i  25-3/07,od 23.jula 07, Izvršnom veću  Vojvodine,kao i dopis broj 25-4/07, od 20 septembra 07 Potpredsedniku Izvršnog veća.Iz tih dopisa se  vidi da pravovremeno  postavljamo pitanje o održivosti  namera Izvršnog veća.Nikada na ove dopise nismo dobili odgovore.

Prilog 3. Rešenje broj 914/03-RPP ,Agencije za privatizaciju
Tokom 2007 godine,u skladu sa  Zakonom o privatizaciji, Agencija preduzima obiman postupak:provere svih dokumenata preduzeća,poslovanja, imovine,  registracije i prve svojinske transformacija iz 1993 godine.Na osnovu obavljenih provera,Agencija donosi Rešenje o Programu konačne  privatizacije,  broj 914/03-RPP, 16.04 2008.U Rešenju je i odluka da će se društveni kapital prodavati putem aukcijske prodaje.
S obizorom da je devedesetih,kada je  hiper inflacija zaustavljena, izvršena u svim privatizacijama valorizacija akcionarskih uloga,Republička agencija za procenu vrednosti društvenog kapitala donela je  Odluku, koja  je upisana kod Privrednog suda u Novom Sadu:Društveni kapital  Terra filma iznosi:939.603,98 dinara , a akcijski kapital 5.048,75 US dolara,u dinarskoj priotivvrednosti - 31.075,56 dinara.Što u procentima iznosi:96,8% društvenog kapitala, a 3,20142 % akcijskog kapitala.Deoničarsko (kasnije akcionarsko društvo) posluje na tržistu, samostalno i sa potpunom odgovornošću.Konačnom privatizacijom, do kraja 2007 godine,društveni kapital će se prodati kupcu,koji je obavezan da nastavi delatnost.Kupac će poslovati sa akcionarima, ili od njih akcije otkupiti,kao što je obavezan da poštuje i  prava Zakona o radu.
U Rešenju Agencije za privatizaciju je navedeno da je društveni kapital 97,07%,a akcijski 2,93%.
Po dopisima koje Terra film A.d.dobija od Agencije za privatizaciju i posetama procenitelja,stiče se utisak da Agencija,do sredine 2008 godine,  ne uzima u obzir zahteve Izvršnog veća.
Prilog 4.Dokument Sekretarijata za kulturu I.V broj 106-642-00007/2007-02 ,od 7.,maja 2008.
 Iz pokrajinsjkog Sekretarijata za obrazovanje i kulturu se upućuje  predlog Ministarstvu kulture Srbije,da interveniše kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja,da bi se poništio Program privatizacije Terra filma, A.d. Taj dopis iznosi   netačne tvrdnje :A) da je Terra film jedini filmski prizvodjač u Vojvodini.Na sajtu istog Sekretarijata mogu se naći najmanje 15 drugih filmskih produkcija iz Vojvodine koji svake godine konkurišu i dobijaju podršku Sekretarijata.B)zatim se tvrdi da je Terra od izuzetnog značaja i od opšteg interesa za kinematografiju  i kulturu Vojvodine.Značaj,  po ostvarenim filmskim rezultatima,  nije mali.Ali, nije Terra film uživala nikakav poseban ili privilegovan status, kako dopis sugeriše. Obrnuto, podrška davana za projekte Terra filma je bila  ispod podrške date drugim producentima u Vojvodini  ,kako za proizvodnju, tako i za promociju, i nastupanje na stranim festivalima.Terra film je veći deo ulaganja u filmove obezbedjivala samostalno,  koproducentskim ugovorima. D)u Dopisu se  netačno kaže da je Izvršno veće vlasnik 96% zgrade Terra filma.Kada je i tokom sudskog postupka P.1547/11 Tužba tvrdila da je Terra film "kompletno finansirana od strane Pokrajine",zatražili smo od Sekretarijata za kulturu I.V. podatke koji tu tvrdnju dokazuju ili ne.Kako  podatke nismo dobili, obratili smo se Povereniku za informacije od javnog značaja i dobili ,dopisom 06-00-00162/2012-03 tačne podatke, koje  dostavljamo takodje u ovom prilogu.Iz tih podataka sledi:delatnost Terra filma, ne samo da nije "kompletno finansirana", nego ni dinara nije dobijeno za plate,struju,troškove zgrade,itd.Od svih  filmskih produkcija u Vojvodini,Terra film je  dobijala proporcionalno najmanje iznose podrške na konkursima,mada je po obimu i kvalitetu njena produkcija najuspešnija.To se vidi  iz dokumenta br.06-00-162/12-03 Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje,poslato na zahtev Poverenika.Na  konkursima je dobijeno,ukupno  17,5 (sedamnaest i po ) miliona dinara, za realizovana 4 dugometražna filma.("Kenedi se vraca kući", "Evropa preko plota", "Peščanik", "Kenedi se zeni".)Pored  tih filmova, Terra film je u navedenom periodu ,uradila još dva  dugometražna filma ("Petrovaradinsko pleme"  i "Dunavska sapunska opera"),kao i četrdeset i jedan dokumentarni film.Ukupan iznos koji je dobijen na konkursima  je zapravo na nivou podrške koja se u Pokrajini daje za jedan ili dva dugometražna filma.( Na konkursima  ili po odlukama funkcionera, iz budžetske rezerve.)
Prilog 5. Agencija za privatizaciju br.10-1688/08-914-03,od 17.06 2008
                       Sekretarijat za obrazovanje i kulturu broj 106-3-00017/2008-3, od 20 .juna 2008
Agencija za privatizaciju je objavila Javni poziv za aukciju Terra filma.Na taj su se poziv javila  četiri kupca i otkupila Prospekt privatizacije.Medjutim, Agencija za privatizaciju dana 17.06 2008 donosi odluku o izmeni Javnog poziva - aukciju odlaže za kasniji datum.Obrazloženje koje smo dobili je glasilo:"imamo   iz Pokrajine urgenciju o odlaganju." Da je aukcija održana,  Budžet bi prihodovao više od pola miliona evra,a Zakon bi primorao kupca da delatnost Terra filma nastavi, u skladu sa Zakonom.
Insistiranje na delovanju,van zakonskih osnova se nastavlja.U prilogu,  dokument Sekretarijata za obrazovanje i kulturu broj 106-3-00017/2008-3, od 20 .juna 2008, kojim se formira Stručni tim koji bi trebalo da  "prevede" privredno društvo u pokrajinsku ustanovu.
Prilog 6. Na sastanku Stručnog tima, 3. oktobra 2008,kojim predsedava Pokrajinski sekretar za kulturu, su i Pokrajinski javni pravobranilac kao i viši savetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za propise,upravu i nacionalne manjine i drugi.Tu se ističe da je uspeh što je intervencijom, već četvrti put, odložena aukcija.Pa se, dalje,  voluntaristički proglačava da  je Terra AD "dobro u opštoj upotrebi i dobro od opšteg interesa."
Po kom osnovu je to zaključeno?Da li postoji ijedan dokument da AD Terra film ima status "opšteg dobra"?Da li je Terra film  A.d.igde naznačena u postojećem Zakonu koji reguliše status opšteg dobra i posebnog interesa?Da li su privatna lica, akcionari,  i filmski umetnici, dužni da finansiraju i staraju se za "opšte dobro", čitavih  dvadeset godina? Zar ne bi u Vojvodini,za "opšte dobro",po istoj logici, trebalo proglasiti i podržaviti bar dvadeset privatnih produkcija,filma,muzike,grafičkih studija i štamparija, koji od Pokrajine dobijaju na konkursima, -  deset,dvadeset puta veća sredstva nego Terra film A.d.?
Razmotrite  Misljenja stručnog tima,u prilogu.Ovako olako, nisu administratirali   "stručni timovi" ni  kada su  se osnivane zemljoradnicke zadruge 1947 godine!
Prilog 7.Pokrajinski Sekretarijat za kulturu  obraća se Ministarstvu kulture Srbije 16.oktobra 2008 godine, dopisom 106-3-00017/2008/4 u kojem predlaže  trajno obustavljanje privatizacije A.d. Terra film.Pismo je u prilogu.Iznosi se ideja da se "privredni subjekt ugasi, a njegova celokupna imovina dodeli Autonomnoj pokrajini Vojvodini u cilju organizovanja nastavka delatnosti Terra filma..."
Velika je   je doza nerealnosti, kada se  umetnički i tehnoloski složena proizvodnja, koja  obuhvata  rad :scenaristike, režije, glume,snimanja,scenografije, komponovanja muzike, montaže,pravljenja pirotehničkih efekata,a ima i  stručni tim finansijskog i organizacionog sektora,   predlaže "na dodelu",Pokrajini u cilju "nastavka delatnosti Terra filma".Kako  da Sekretarijat za kulturu u komunikaciji sa Ministarstvom za kulturu, ni jedniom rečju ne pomene i ne povede računa o autorskim i koprodukcionim pravima, koja su inkorporirana  u  imovinu - a o kojima  Sekretarijat i Ministarstvo  imaju dokumentaciju, jer su dobijali detaljne izveštaje,o nastanku svakog filmskog dela.Kako da se uopšte ne vodi  računa o vlasničkim pravima  akcionara,čiji su novčani ulozi registrovani kod svih državnih organa,kada je izvršena vlasnička transformacija, 1993 godine?Kako da se  ne vodi računa o pravima zaposlenih radnika, koje garantuje Zakon o privatizaciji i koja su normalno,priznata Prospektom privatizacije?
Pogledajte  argumentacuju dokumeta 106-3-00017/2008-4:tačno se kaže da je Osnivač Terre filma 1986 godine Samoupravna zajednica kulture Vojvodine.Da je  obezbedila osnovna sredstva za početak rada. Ali nije li, u ono vreme,svaki privredni subjekat, od Avala filma, Dunav filma, Zvezde filma,Subotice filma - bio  osnovan od strane SIZA kulture ili opštine?Nije li Jugoalat ,Naftagas, šećerane i hiljade drugih privrednih subjekata osnovano od strane Pokrajine, opštine , SIZOVA? I nisu li sva ta preduzeća,ulazila  u proces privatizacije -  na osnovu zakona, od početka devedesetih?
U Sekretarijatu za kulturu IV Vojvodine se do detalja  zna da je Terra PRIVATIZOVANA U SKLADU SA ZAKONOM 1993 godine. Inicijativa da se  privatizacija sprovede data je,inače, od strane Izvršnog veća Vojvodine, kadu  su  ukinute mnoge ingerencije Vojvodine, pa i  raspisivanje konkursa  za podršku kinematografiji.
U prilogu:Rešenje Agencije broj:943/93;Potvrda o uplati Agenciji
Tvrdje u dokumentu  pokrajinskog Sekretarijatu za kulturu "S obzirom na to da je SIZ kulture Vojvodine isplatio zgradu I opremu Terra filma, znači da je imovina Terra filma, iako se vodi kao mešovita svojina, u suštini državni kapital" - SU NETAČNE .U prilogu je  I Odluka SIZA kulture Vojvodine broj:01-2/45 od 29.decembra 1986 u kojoj se, u tački 7 kaže:Sredstva se obezbedjuju bez obaveze vraćanja.Nakon konstituisanja ,Osnivač će obezbediti uslove rada Radnoj organizaciji za proizvodnju filmova na načelima slobodne razmene rada.Dakle, I činom osnivanja, TERRA  FILM NE DOBIJA status pokrajinske ustanove.
Kada su,  1993 godine, akcionari  uplaćivali svotu na koju je procenjena CELOKUPNA IMOVINA TERRE FILMA,to je bilo ondašnjih  milijarda dinara.U  vreme isplate,sa tim iznosom   se moglo otkupiti deset  trosobnih stanova.Na osnovu kog propisa , sa kojim pravom I sa čijim odobrenjem,Sekretarijat za kulturu  pokušava da anulira vlasničke uloge akcionara?
Pogedajte, u prilogu, potvrde o uplati deonica, u iznosu 966.252.000 dinara, kao I potvrdu da su sve obaveze prema fondovima,po Zakonu, izmirene u celosti.
U prilogu:List nepokretnosti Br.KO 802158 u kojem je registrovano da je nosilac PRAVA SVOJINE  na  zgradi u Futoškoj 66,Terra film.
 Zapisnik iz Opstine Novi Sad broj 951-50/93-1 kojim se potvrdjuje da je vlasnik nepokretnosti u celosti,AD Terra film I da tereta nema.
Ne samo da je se predlaže nezakonita "eksproprijacija", nego se demonstrira  BAHATOST I  POHLEPA, kada nenadležni administrativni organi (koji inače  vode računa o svakom dinaru otpremnine, za svoje službenike ) zahtevaju  brisanje  iznosa  akcija koje su uplaćene državi.
.Prilog  8 Ne nalazeći  zakonske osnove ,pokrajinski Sekretarijat za kulturu i Ministastvo za kulturu Srbije su krenuli da  preko partijske veze, "pronadju prečicu" , da se zaobidju zakoni.Zaključeno  je da ministar kulture Bradic, iz G17 + urgira u  Agenciji za privatizaciju,preko članova G 17+ da se nadje rešenje.Ono je nadjeno na bazi netačnih   informacija  Stručnog tima , kako smo videli  u priloženim dokumentima. Kada je konstatovano  da je Tera Ad. u, suštini, državno vlasništvo. Republička direkcija za imovinu  od Terra filma  pismom broj :46-589/2008-04, 3.novembra 2008 traži dokumente,inače već u posedu Agencije za privatizaciju,Sekretarijata za kulturu,Agencije za privredne registre.Terra  dostavila svu traženu dokumentaciju. U isto vreme, Agencija za privatizaciju nastavlja da zakazuje aukcije, te ih, u poslednji čas,na zahtev Izvršnog veća, otkazuje.U prilogu dopis Agencije  broj 10-3016/00-914,od 16.10.2008
Stiže novi zahtev Direkcije za imovinu  , broj 46-589/2008 od 3.februara 2009,da se izvade sveži izvodi iz Registra privrednih subjekata, i Zemljišnih knjiga.I to odmah biva izvadjeno  i poslato Direkciji.
Terra  poziva  Agenciju za privatizaciju i Direkciju za imovinu,  da prestanu sa  opstruiranjem Zakona.Pogledajte naše pismo 36-4/08-09 od 24 februara 2009 godine.Ostali navedeni dopisi su takodje u prilogu.
Prilog 9. Skupština Akcionara AD Terra filma, 12.11.2008 razmatra situaciju nastalu administrativnim vakuumom, izmedju službi  Pokrajine i Republike.Vakuum kreiran netačnim interpretacijama  podataka,vlasništva,akcionarskih uloga,autorskih prava i prava zaposlenih.Skupština  akcionara  donosi Zaključke koji se  šalju I.V. Vojvodine, Stručnom timu, Agenciji za privatizaciju. Taksativno izlažemo  sve šta je potrebno  ispoštovati,da ne dodje do kršenja zakona.Zaključci Skupštine akcionara u prilogu.
Prilog 10. Dokument Agencije za privatizaciju broj 914-1910/09 od 19.10 2009  koji   izričito kaže  da je "postupak kontrole uskladjenosti dokumentacije subjekta privatizacije sa propisima uspešno okončan".Dakle,po dokumentaciji,Terra film A.d.je privredni subjekt koji posluje u skladu sa zakonima.Medjutim, od Terre filma  se traži  "informacije,o preduzetim aktivnostima u vezi organiozacione i statusne transformacije".Apsurdno.Ono sto  je u nadležnosti  Skupstine Vojvodine i Srbije i Vlada, - a nikako Terra filma - Agencija za privatizaciju 19.10.2009 traži da bude "isporučeno" od Terra filma.Očigledna konfuzija usled nepoštovanja zakona i nekompetetnosti.Dokument u prilogu.
Prilog 11.Kako su svi papiri isproveravani po nekoliko puta,te nije nadjeno da je "Terra film AD  "državna svojina",Republička direkcija za imovinu,pribegava nečuvenom  potezu:šalje Terra filmu AD, na potpis Sporazum, u kome se   traži da prihvatimo falsifikovanje državnih isprava.Podatci su tako falsifikovani da se umesto prava vlasništva, što je upisano u zemljišne knjige,traži "prihvatanje" prava korišćenja, a da se akcionarski ulog smanji gotovo na nulu,"prepravljanjem" izvoda iz APR! Te da po toj, "novo kreiranoj realnosti" -Terra Ad. "nestane"!
U prilogu:dopis Republicke direkcije broj:46-589/2008-04,od 5 marta 2009 godine
Prilog 12.Na Skupstini akcionara Terra film A.d.13.aprila 2009 se donosi odluka, da se ne prihvati Predlog sporazuma  koji je predložila Republička direkcija za imovinu Republike Srbije,dopisom 46-589,primljenog 18.marta 2009 godine.
Razlozi neprihvatanja su: netačno,ili falsifikovano predstavljanje  dokumenata iz APR, Zemljišnih knjiga,Agencije za privatizaciju,SIZA kulture i drugih državnih organa.
Odmah smo uputili dopis Pokrajinskom sekretaru za kulturu Izvršnog veća i Predsedniku stručnog tima za pripremu mera o rešavanju pravnog statusa A/D Terra film,u kojem dajemo obaveštenje:a)o neprihvatljivim Predlozima Republičke direkcije b)o razlozima našeg odbijanja  tih predloga i c) o potrebi da Stručni tim raspravi ova pitanja, ne zabijajući glavu u pesak.Dopis u prilogu.Nikada odgovor nismo dobili.
Takodje:Dopis Terra filma broj :36-6/08-09,od 15.aprila 2009 godine, upućen Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije.
Ujedno,  uputili smo  dopis Vladi Republike Srbije,zahtevajući da se spreči višegodisnje nezakonito postupanje u ovom slučaju.Te da se interveniše u vezi  protivzakonitih pokušaja Reppubličke direkcije, da falsifikuje državne isprave.U prilogu je i dopis Terra filma,9/1-2010, Vladi RP Srbije.
Očigledno,2010 godine nije bilo političke volje da se nezakonite radnje obustave i sankcionisu.
Prilog 13.
21.juna 2011 Vlada Republike Srbije (Republička direkcija za imovinu RS),koje zastupa Republičko javno pravobranilaštvo, preko Odelenja u Novom Sadu   šalje Privrednom sudu u Novom Sadu TUŽBU protiv Terra film, A.d.,radi utvrdjivanja sredstava u državnoj svojini.Zahtevajući naplatu 5.100.000 dinara.U prilogu je Tužba, zasnovana na falsifikovanim dokumentima i apsurdnim zahtevima.Takodje je u prilogu ODGOVOR na Tužbu, Terra film, Ad.Sudski postupak traje godinu dana.Na ročistima nije iznesen ni jedan validni dokaz,u prilog Tužbe.Pravobranilaštvo je proces odugovlačilo, tako sto je stalno slalo novog zamenika, koji je tražio vreme za "upoznavanje sa spisima". Sudija donosi Rešenje  5.11.2012 da je TUŽBA POVUČENA.
Tužba, Odgovor na Tužbu i Rešenje Suda u prilogu.
Prilog 14.Agencija za privatizaciju status Terra film A.d. formalno drži u PREKIDU PROCESA privatizacije.Medjutim, donosi  Zaključke s tim u vezi,u kojima se eksplicitno vidi DA KRŠI ZAKON.Jer Zakon o privatizaciji  kaže da prekid može da traje najduže 180 dana.
Pogledajte u prilogu šest Zaključaka Agencije,tokom poslednjih godina. U njima  je Agencija sebi "dala", umesto  propisanih 180 dana, 1080 (hiljadu osamdeset) dana rok.I očigledno namerava da ga produžuje dostečaja i uvodjenja prinudne uprave u Terra film.
Prilog 15.U ovom prilogu ćete naći dokumente o provalnim kradjama u Terra filmu A.d.
Pozivamo Odbor da organizuje raspravu o gore iznetim pitanjima i preduzme korake koji bi  sprečili dalje štete.
Mogući novi vlasnik, kome je,eventualno, deo administracije  "obećao" Terru A.d., imaće nerešene odnose sa akcionarima I radnicima,te sa autorskim,koprodukcionim I vlasničkim pravima filmova.To će dovesti do višegodisnjih sudskih procesa.Namera da se Tera proglasi "državnom svojinom" I kada bi uspela,proizvela bi katastrofalne konzekvence. Firma poseduje  ime I delatnost , dok se proizvode filmovi.Koja će se  služba Vlade Vojvodine ili  Sekretarijata za kulturu starati o kopijama,negativima, dubl negativima?Katalozima, plakatima, fotografijama? Koji ce podsekretar za kulturu telekinirati filmove I stampati DVDije? Kako ce Vlada prodavati  i deliti filmska i autorska  prava?
Videli smo već sličan slučaj,kada je deo  filmske gradje uništen,a drugi deo rasturen,pa  još nije završena evidencija onoga što je preostalo, kada je Izvršno veće preuzelo arhiv Kinoteke Vojvodine,2007 g.
U prilozima  uz ovaj dopis,  su nabrojani filmovi radjeni u medjunarodnim koprodukcijama.Finansijski i tehnički ulog u igranim filmovima "Tito i ja","Kud plovi ovaj brod","Petrovaradinsko pleme","Dunavska sapunska opera","Evropa preko plota" i 39 dokumentarnih filmova iz projekta "Podeljeni Bog" - imaju producenti iz različitih zemalja Evropske unije.Procenti po pojedinim naslovima variraju - od 10% do 90%.
Prava tih suvlasnika su,takodje, ugrožena administrativnim vakuumom u koji je nezakonito stavljena Terra film.
Mi smo o ovim okolnostima obavestili Evropsku filmsku akademiju i dobili garancije da će se  ta organizacija, kod odgovarajućih institucija, založiti da materijalna i autorska prava budu zaštićena.
Smatramo da i zbog ovog aspekta ,treba hitno raspraviti sva pitanja Terra filma  A.d.,te uspostaviti  zakonita postupanja nadležnih organa.U Novom Sadu,9.januara 2013                                          Za Terra film A.d, direktor
                                                                                                   Želimir Žilnik>

No comments: